Ontwerp

RGC Ontwerp Engineering Advies | Ontwerp advies

 • RGC verzorgt professioneel bouwkundig tekenwerk en bouwkundig advies in alle fases van het bouw-
  traject. Dit betreft werkzaamheden voor zowel nieuwbouw, verbouw en uitbreiding. Uw bouwproject
  wordt tot in detail gecoördineert, met uw visie als uitgangspunt. Door samenwerking van verschillende
  partijen is bouwen een ingewikkeld proces. RGC treedt namens u als opdrachtgever op en vertegen-
  woordigt hierbij uw belangen zoals bouwtijd, kwaliteit en budget.

RGC Ontwerp Engineering Advies | Voorlopig- en definitief ontwerp:

 • Het programma van eisen wordt via een voorlopig ontwerp vertaald naar een definitief ontwerp.
  De opdrachtgever wordt hierbij betrokken zodat het plan meer vorm krijgt en de uitgangspunten
  naar wens zijn. Andere disciplines komen al snel in beeld, zodat direct helderheid wordt verkregen
  over de installatietechnische en de daarmee samenhangende bouwkundige mogelijkheden.

RGC Ontwerp Engineering Advies | Voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning:

 • In deze fase worden de tekeningen verder uitgewerkt zodat zij gebruikt kunnen worden voor de
  aanvraag omgevingsvergunning en verdere bouwvoorbereiding. RGC kan dit inclusief alle benodigde
  rapportages coördineren.

RGC Ontwerp Engineering Advies | Voorbereiding aanbesteding:

 • Het is verstandig om in verband met de prijsvorming het bouwontwerp nader vast te leggen. Dit kan
  door middel van werk- en detailtekeningen en/of een bestek c.q. technische omschrijving. Materialen
  en kleuren worden nader gespecificeerd waardoor misverstanden voorkomen worden.
 

RGC
Werkzaamheden volgens DNR 2011 Disclaimer