Brandveiligheid

RGC Ontwerp Engineering Advies | Advies omtrent bandveiligheid:

 • Het is belangrijk dat een gebouw voldoet aan de vastgestelde eisen wat betreft brandveiligheid. Deze
  eisen staan omschreven in het bouwbesluit. Het Bouwbesluit 2012 geeft het minimale eis aan waaraan
  een ontwerp voor een bouw of verbouwing moet voldoen.

 • RGC kan uw ontwerp toetsen aan het bouwbesluit. Ondermeer kan worden beoordeeld of de brand-
  en subbrandcompartimenten voldoen aan gestelde eisen. Daarnaast kunnen de lengtes van brandslang-
  haspels, maximale loopafstanden en overig geldende brandveiligheidseisen deskundig in kaart worden
  gebracht en beoordeeld.

RGC Ontwerp Engineering Advies | Omgevingsvergunning en gebruiksmelding:

 • RGC begeleid het hele traject van aanvraag tot goedkeuring van omgevingsvergunningen en gebruiks-
  meldingen. Dit voor zowel nieuwbouw, als bestaande bouw en verbouwingen. Namens de opdrachtgever
  worden de juiste stukken ingediend en overleg gevoerd met het bevoegd gezag.

RGC Ontwerp Engineering Advies | Ontruimingsplan:

 • Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood om zo veel mogelijk
  mensen veilig een gebouw uit te krijgen. Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voor-
  bereiding op een eventuele calamiteit, maar is ook van belang tijdens een daadwerkelijke evacuatie.

 • Ontruimingsplannen worden opgesteld conform de NEN 8112:2010

 • Ontruimingsplattegronden worden opgesteld conform de NEN 1414:2013 en NEN-EN-ISO 7010:2012

RGC Ontwerp Engineering Advies | Brandmeldinstallatie:

 • Een brandmeldinstallatie is bedoeld om brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren, dat het
  bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden. Zodoende kunnen maatregelen worden genomen om mens,
  dier en inventaris veilig te stellen. Met als doel ongevallen en schade als gevolg van brand te beperken.

 • Voor het ontwerp van een brandmeldinstallatie is een volgens NEN 2535:2010 opgesteld normtechnisch
  Programma van Eisen verplicht (PvE). Hierin worden alle uitgangspunten vastgelegd. Op basis van deze
  uitgangspunten kan een ontwerp van de brandmeldinstallatie gemaakt worden. RGC kan een PvE opstellen
  en de brandmeldinstallatie ontwerpen.

RGC Ontwerp Engineering Advies | Sprinklerinstallatie:

 • Een sprinklerinstallatie is een vaste blusinstallatie voor het verspreiden van water door middel van sprinklers.
  Het doel van een sprinklerinstallatie is het tijdig ontdekken van brand. Nadat de installatie brand heeft ontdekt
  neemt een doormelding plaatst naar de brandweer. Tegelijk begint de sprinklerinstallatie met blussen en de
  brand onder controle te houden totdat de brandweer arriveert.

 • Voordat een sprinklerinstallatie wordt ontworpen moeten de uitgangspunten voor de installatie worden vast-
  gelegd in een uitgangspuntendocument (UPD). Het UPD dient als basis om de geleverde kwaliteit te kunnen
  beoordelen. Dit UPD wordt gecontroleerd door een onafhankelijke inspectieinstelling en tevens beoordeeld
  door de brandweer. Om de diversiteit aan opdrachten te kunnen realiseren werkt RGC samen met specialisten.
  Hierdoor kan RGC zorgdragen voor het opstellen van een UPD en het ontwerp van de sprinklerinstallatie.
 

RGC
Werkzaamheden volgens DNR 2011 Disclaimer